ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro odběratele novinek, účastníky akcí, partnery projektů a obchodní partnery.

Tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V., zastoupení v České republice (dále jen „RLS“), zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“) v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).
Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Datum účinnosti: 1.8.2021

Obsah

— Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
— Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem RLS zpracovává?
— Z jakých zdrojů získává RLS Vaše osobní údaje?
— Sdílí RLS Vaše osobní údaje s dalšími osobami?
— Předává RLS Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?
— Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
— Jak dlouho bude RLS Vaše osobní údaje uchovávat?
— Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?
— Dotazy a kontakty
— Změny těchto zásad

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V., zastoupení v České republice
IČO 04659317, se sídlem Francouzská 171/28, 120 00 Praha-Vinohrady,
zapsaná v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 64442

RLS je součást subjektů ze struktury nadace Rosa-Luxemburg-Stiftung-Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V., 10243 Berlín, Franz-Mehring-Platz 1, Spolková republika Německo, které jsou dále souhrnně označovány jako skupina RLS (více informací o skupině RSL naleznete na www.rosalux.de).

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem RLS zpracovává?

Níže je uvedeno podle Vašeho vztahu k RLS, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem zpracováváme.

 1. a) Odběratelé novinek (newsletter)

Osobní údaje — kategorie a příklady: emailová adresa
Účel zpracování: Zasílání informací o naší činnosti včetně novinek o námi pořádaných vzdělávacích, kulturních a dalších neziskových akcích (newsletter)
Právní základ zpracování: Souhlas udělený při registraci k odběru novinek

b1) Účastníci akcí pořádaných nebo podporovaných RLS — identifikační údaje účastníků

Osobní údaje — kategorie a příklady: jméno, příjmení, adresa, organizace, podpis, emailová adresa
Účel zpracování: zdokumentování akce a prezentace činnosti správce.
Informování účastníků o dalších kulturních, vzdělávacích a obdobných neziskových akcích pořádaných správcem.
Právní základ zpracování: Plnění zákonných povinností v souvislosti s financováním a vyúčtováním akce.
Oprávněný zájem správce na zajištění realizace a financování akce a informování účastníků o pořádání dalších podobných akcí správcem.

b2) Účastníci akcí pořádaných nebo podporovaných RLS — záznam z akce

Osobní údaje — kategorie a příklady: obrazový a zvukový záznam účastníků
Účel zpracování: Zdokumentování konání akce a prezentace činnosti správce včetně možného zveřejnění záznamu na webových stránkách RLS/skupiny RLS nebo sociálních sítích.
Právní základ zpracování: Oprávněný zájem správce na zdokumentování pořádaných akcí pro účely vyúčtování akcí a projektů.
Souhlas s pořizováním záznamu udělený při registraci na akci.

 1. c) Partneři projektů podporovaných RLS

Osobní údaje — kategorie a příklady: Identifikační údaje a kontaktní údaje partnera projektu, jeho zaměstnanců nebo spolupracovníků
Jméno, adresa, pracovní pozice, organizace.
E-mailová adresa a telefon.
Bankovní spojení.
Účel zpracování: Realizace projektů podle uzavřených smluv o spolupráci s partnery a vnitřních předpisů RLS, jejich financování a vyúčtování.
Zpracování příspěvků RLS, výkon práv, plnění zákonných povinností a související komunikace.
Informování partnerů o dalších akcích pořádaných RLS.
Právní základ zpracování: Plnění smlouvy o spolupráci uzavřené s partnery.
Plnění zákonných povinností v souvislosti s financováním a vyúčtováním příspěvků.
Oprávněný zájem správce na zajištění realizace, financování a vyúčtování podporovaných projektů a komunikace s partnery.

 1. d) Obchodní partneři

Osobní údaje — kategorie a příklady: Identifikační údaje a kontaktní údaje obchodního partnera, jeho zaměstnanců nebo spolupracovníků, platební údaje.
Jméno, adresa, pracovní pozice, organizace, podpis.
E-mailová adresa a telefon.
Bankovní spojení.
Účel zpracování: Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace.
Právní základ zpracování: Uzavření a plnění smlouvy, oprávněný zájem RLS na zajištění komunikace s obchodními partnery.

Z jakých zdrojů získává RLS Vaše osobní údaje?

RLS získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od Vás, partnerů projektů nebo na námi pořádaných nebo podporovaných akcích, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES)

Sdílí RLS Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

 1. a) Subjekty ze skupiny RLS

Vaše osobní údaje mohou být za účelem realizace pořádaných akcí a zajištění financování RLS, příp. schválení a reportingu v rámci skupiny, sdíleny v rámci dalších subjektů náležejících do struktury nadace Rosa-Luxemburg-Stiftung (www.rosalux.de).

 1. b) Poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují služby zahrnující zpracování Vašich osobních údajů, např. v oblasti účetního, právního nebo daňového poradenství.

 1. c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílíme nebo jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami mimo skupinu RLS a naše poradce, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi takovéto třetí osoby mohou patřit zejména příslušné správní a kontrolní orgány.

Za účelem zajištění činnosti RLS, financování projektů a vyúčtování příspěvků mohou být osobní údaje zpřístupněny německému Ministerstvu zahraničních věcí a jeho příslušným kontrolním orgánům a dalším institucím podílejícím se na financování a vyúčtování akcí.

Předává RLS Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?

V případě splnění záruk dle GDPR mohou být Vaše osobní údaje sdíleny také se subjekty ze skupiny RLS sídlícími mimo Evropský hospodářských prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

RLS za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. RLS udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude RLS Vaše osobní údaje uchovávat?

RLS uchovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů RLS nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje RLS zpracovává na základě Vašeho souhlasu, budeme tak činit do jeho odvolání.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména GDPR:

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
  • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
  • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
  • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na vymazání osobních údajů;
  • právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
  • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají další informace o Vašich právech nebo máte jiný dotaz nebo stížnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním, můžete nás kontaktovat písemně nebo e-mailem:

Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V., zastoupení v České republice
Francouzská 171/28, 120 00 Praha-Vinohrady,
email: [email protected]

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady RLS rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na našich webových stránkách www.rosalux.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

datum publikování