PUBLIKACE

Nadace Rosy Luxemburgové se snaží podporovat a rozvíjet levicový dialog a levicové přístupy ke společenských otázkám. Výsledkem jsou také publikace, které jsou zde volně ke stažení.

Jak na klima ve vnitrobloku

Klima se mění a s novou situací přicházejí výzvy pro nové myšlení. Jedním z důležitých úkolů je domyslet, jak má dnes a do budoucna město fungovat. V této příručce najdete návody na jednoduché a většinou méně nákladné úpravy vnitrobloků, vedoucí ke zlepšení mikroklimatu a k vytvoření příjemnějšího prostředí k žití. Některé zásahy jsou snadné a rychlé, jiné složitější, náročnější a na ty je potřeba více sil či odborná pomoc. Všechny kroky by měly vést ke stejnému cíli: umožnit a naplnit potenciál vašeho místa s využitím všech jeho silných stránek. 

Kateřina Štědrá, Michal Křivohlávek, Barbora Týcová
Redakce: Bieno
Rok vydání: 2022

K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí

Chápanie problému chudoby v kontexte primárnej sociability (zjednodušene: schopnosť prispôsobiť sa cudzím ľuďom a podmienkam) je iné ako v kontexte sekundárnej sociability. Tá prvá predpokladá sociálnu pomoc a solidaritu od rodiny/veľkorodiny, susedov, kmeňa alebo komunity, tá druhá od štátu. V tradičných spoločnostiach (primárna sociabilita) sa na chudobu nazeralo ako niečo prirodzené, keďže nie každý mal rovnakú štartovaciu pozíciu, majetok či schopnosti a zručnosti.
Zámerom editorov tohto zborníka, ale aj autorov je predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku, poukázať na súčasný stav – riešenia/neriešenia niektorých prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, zaoberať sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu. Niektoré príspevky sú vzhľadom k použitej literatúre viac kvalitatívne ladené, iné kladú dôraz na kvantitatívne ukazovatele.

Kolektiv autorů
Redakce: Pracujúca chudoba
Rok vydání: 2021

Brno pro všechny: citlivé plánování města

Historička Hana Krutílková objasnila historii ženského hnutí v Brně a upozaďování významných žen. Sociolog a publicista Stanislav Biler upozornil na politiku vytlačování chodců/kyň a cyklistů/ek a upřednostňování automobilové dopravy ze strany brněnské randice. Urbanistka Karolína Plášková vysvětlila pojem gentrifikace. Sociální geograf Ondřej Šedý připomněl, jak je z veřejného prostoru vytlačována LGBT+ komunita. Performerka Kača Olivová mluvila o nepřístupnosti města pro lidi s dětmi či pro lidi s postižením.

Kolektiv autorů
Redakce: Sdruženy
Rok vydání: 2021

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda coby zdroj nezbytný pro lidský život představuje lakmusový papírek, jehož prostřednictvím lidstvo mnohokrát v minulosti bylo nuceno přehodnotit své dosavadní praxe, ať už v rámci společenské organizace, nebo z hlediska svého vztahu k životnímu prostředí. Právě rychlé střídání extrémního sucha s přívalovými dešti a povodněmi jsou jedním z velmi výrazných průvodních jevů prohlubující se klimatické krize, které poukazují nejen na nezbytnost ochrany klimatu, ale také na nutnost transformace stávající vodohospodářské praxe, která ve své nynější podobě, ať už té infrastrukturní, nebo institucionální, postupně přestane být schopna zajišťovat dostatek kvalitní pitné vody dostupné veškerému obyvatelstvu.

Michaela Pixová, Anna Kárníková, Eda Acara
Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2021

Klimavize: Šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize

Publikace Klimavize: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, jenž měl za cíl hledat aktuální velké příležitosti klimatického hnutí v České republice. Výzkum vycházel z konceptu systémového myšlení a identifikoval šest významných oblastí, v rámci kterých může klimatické hnutí hledat své nové strategické cíle a účinně přispívat k řešení klimatické krize. Publikace je teoretickým i praktickým podkladem pro strategické myšlení aktérů širokého klimatického hnutí. 

Kolektiv autorů
Redakce: Kolektiv Klimavize
Rok vydání: 2021

Ženy, které nechtěly mlčet

Autorka v knize vypráví životní trajektorie tří žen, které mlčet nechtěly: Rity Budínové (Klímové), Hany Budínové a Vlasty Mlynářové.

Milena Bartlová
Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2021

Spravedlivá transformace očima místních lidí

Politická doporučení zdola pro spravedlivou transformaci obsažená v této publikaci představují konkrétní návrhy na opatření pro úspěšnou ekonomickou proměnu uhelných krajů.

Kolektiv autorů
Redakce: Re:set
Rok vydání: 2021

Intersekcionalita - sborník z feministické konference 2021

Najdete v něm různé texty na téma intersekcionality z pera našich hostek a hostů, jakými jsou Lucie Jarkovská, Apolena Rychlíková, Eva Klíčová, Diana Young, Darina Alster, Eszter Kováts, Mina Baginová, Jan Škrob, Ivana Recmanová, Hana Grygarová, Tereza Silon, Magdaléna Šipka a Kateřina Olivová.

Kolektiv autorek a autorů
Redakce: Sdruženy
Rok vydání: 2021

Housing Over Gold

Alarm series of investigations into the housing crisis in Europe. Supported by Rosa Luxemburg Foundation.

Kolektiv autorů
Redakce: A2larm.cz
Rok vydání: 2021

Bydlení je nad zlato

Alarm s podporou Nadace Rosy Luxemburgové připravil
reportážní cyklus o krizi bydlení v Evropě.

Kolektiv autorů
Redakce: A2larm.cz
Rok vydání: 2021

Budoucnost po konci uhlí jako příležitost pro rozkvět regionů

Jak bychom mohli žít po uhlí a jak do rozhodování o podobě této proměny zapojit co nejširší veřejnost?

Kolektiv autorů
Redakce: Re:set
Rok vydání: 2020

Krmíme naše národy a budujeme hnutí, abychom změnili svět

Rolnická hnutí a jejich politické požadavky. Jak byl mohla vypadat sociální zemědělská politika?

Tomáš Uhnák (ed.)
Redakce: RLS Praha 
Rok vydání: 2020

Uchvacování vodních zdrojů jako problém a remunicipalizace jako řešení

Jak soukromé zisky brání lidem v přístupu k vodě a co se s tím dá dělat?

Anna Kárníková, Satoko Kišimoto, Emanuele Lobina, Olivier Petitjean

Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2020

Atlas uranu: data a fakta o surovině atomového věku

Publikace o historii a současnosti těžby a zpracování uranu a odporu proti jeho používání.

Kolektiv autorů
Redakce: RLS Praha 
Rok vydání: 2020

Není to náš problém, my jen prodáváme

Česká role v mezinárodním obchodu se zbraněmi.

Kolektiv autorů
Redakce: Nesehnutí
Rok vydání: 2020

Jak se tvoří vize: Svoboda se buduje zdola

Co přinesla konference o digitální podpoře participace?

Kolektiv autorů
Redakce: Zbyněk Fiala
Rok vydání: 2020

Crises and opportunities. Economic and social impact of the COVID-19 pandemic

A collective work.

Edited by Jiří Silný
Design and layout by Eva Nečasová
Rok vydání: 2020

Krize a příležitosti ekonomické a sociální dopady epidemie COVID-19

Alarm s podporou Nadace Rosy Luxemburgové připravil
reportážní cyklus o krizi bydlení v Evropě.

Kolektiv autorů.
Redakce: Jiří Silný
Rok vydání: 2020

Občanská společnost a levicové hodnoty

Srovnávací studie mapující stav organizované občanské společnosti z levicové perspektivy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Jiří Navrátil, Matěj Ivančík Szabina Kerényi, Jan Gruber
Rok vydání: 2020

Civil Society And Leftist Values

Comparative study mapping the state of civil society organizations from a leftist perspective in the Czech Republic, Slovakia, and Hungary.

Jiří Navrátil, Matěj Ivančík Szabina Kerényi, Jan Gruber
Rok vydání: 2020

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize.

Kolektiv autorů.
Rok vydání: 2018

Lokální ekonomika: návod k použití

Sborník z konference Alternativy Zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové.

Kolektiv autorů.
Rok vydání: 2018

Načíst více