minority-report

info

etc. X Fotograf Festival # 12: Minority Report

For ENGLISH scroll down ⬇️

Etc. galerie Vás srdečně zve na promítací pásmo s názvem Minority Report, které je součástí letošního Fotograf Festivalu #12. Pásmo uměleckých filmů představí způsoby, jak se mohou různé formy současné audiovizuální produkce stát nástrojem boje proti lidskoprávním a environmentálním zločinům. Jako reakce na vzrůstající nedůvěru v obraz, zapříčiněnou závislostí na mediálním zprostředkování každodenní zkušenosti a nejistotou spojenou s přijímáním objektivních faktů o světě v době hybridních a kulturních válek, přichází řada umělkyň se snahou rehabilitovat výpovědní hodnotu umění. Činí tak navzdory převládajícímu vlivu technologických korporátních společností a na základě spolupráce s občanskými žurnalisty a aktivistkami.

Umělci-výzkumnice ve své činnosti kombinují vědecké a právnické expertní prostředky a rozšiřují estetickou funkci umění o právní a politickou rovinu. Promítaná díla ukáží výběr z forenzního obratu v současném umění.

Promítaná videa:
– Ursula Biemann & Paulo Tavares: Forest Law, 2014
– Charlotte Eifler & Clarissa Thieme: Archival Grid, 2022
– Susan Schuppli: Cold Rights, 2022
– Forensic Architecture: The Murder of Halit Yozgat, 2017

Kurátoři: Tomáš Kajánek, Vojtěch Märc
Autor eseje: Vojtěch Märc
Produkce: Anna Davidová, Nela Klajbanová
Grafika: Nela Klímová
Překlad: Jan Ciosk, Drahomíra Rezková

___

Etc. gallery cordially invites you to the screening event called Minority Report, which was created in collaboration with Fotograf Festival #12. During the evening programme, the project will introduce the ways in which different forms of current audiovisual production can become a tool of struggle against environmental and human rights crimes. As a reaction to the growing distrust of the image caused by our dependence on media conveying the everyday experience and the uncertainty connected with the acceptance of objective facts about the world in times of hybrid and culture wars, a number of artists are coming up with an effort to vindicate the statement value of art. They are doing so despite the prevailing influence of corporate technology companies and through collaboration with civic journalists and female activists.

The artists-researchers combine scientific and legal expert resources in their work, and they expand the aesthetic function of art by a legal and political dimension. The screened works will show a selection of the forensic turn in current art.

Projected videos:
– Ursula Biemann & Paulo Tavares: Forest Law, 2014
– Charlotte Eifler & Clarissa Thieme: Archival Grid, 2022
– Susan Schuppli: Cold Rights, 2022
– Forensic Architecture: The Murder of Halit Yozgat, 2017

Curators: Tomáš Kajánek, Vojtěch Märc
Author of the essay: Vojtěch Märc
Production: Anna Davidová, Nela Klajbanová
Graphic design: Nela Klímová
Translation: Jan Ciosk, Drahomíra Rezková