info

Pride Conference

For ENGLISH scroll down ⬇️

Konference Pride je součástí festivalu Prague Pride 2022 a zaměřuje se na lidská práva ve střední a východní Evropě. Vítáme všechny LGBT+ aktivisty, kolektivy a příznivce, aby se podělili o zkušenosti a diskutovali o aktuálních tématech. Kapacita konference je přibližně 80-100 osob a pracovním jazykem je angličtina. Účast na konferenci je zdarma a mezi řečníky jsou například Klara Laurenčíková (vládní zmocněnkyně pro lidská práva), Julia Maciocha (předsedkyně Warsaw Pride), Alfonso Pantisano (LSVD, Německo), Daniyar Sabitov (novinář z Kazachstánu), Thijs de Greeff (specialista na diverzitu a inkluzi, COC Amsterdam) a mnoho dalších.

Konference Pride se zaměřuje na následující témata:

– Je Evropa stále bezpečným prostorem pro LGBT+ lidi?
Jak se žije LGBT+ lidem v různých zemích střední a východní Evropy? Je jejich život jenom plný výzev nebo zde v posledních letech nastaly nějaké pozitivní změny? Jaký na to má vliv zhoršující se politická situace, kdy konzervativní a pravicové politické strany získávají stále větší moc? Je pro nás Evropa stále bezpečným prostorem, kde můžeme žít plnohodnotný a spokojený život?

– LGBT+ lidé žádající o azyl v Evropě (zkušenosti z Německa a České republiky)
V posledních deseti letech jsme svědky neustálého přílivu migrantů z různých regionů do Evropy. Velmi často míří do Německa, které je jednou z nejbohatších, nejrozmanitějších a nejvstřícnějších zemí Evropy. Jaké strategie má Německo s integrací tisíců nových občanů a jak specifické jsou pro LGBT+ lidi? A jak se k LGBT+ migrantům chovají v méně vstřícných zemích, jako je Česká republika?

– Jak zahájit akci Pride ve vašem městě?
Chtěli byste uspořádat Pride ve vašem městě nebo obci? Přijďte se k nám podívat na intenzivní workshop, kde se můžete učit od organizátorů LGBT+ Pride, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti.

– Inklusivní vzdělávání a problematika LGBT+ (inspirace z Nizozemska)
Dokážete si představit, že v celém vzdělávacím systému můžete být sami sebou? Dokážete si představit, že od mateřské školy až po univerzitu jsou učitelé schopni vytvořit tak otevřenou atmosféru, kde je možné být autentická/ý, aby LGBT+ rodiče byli otevřeně partnery nebo aby LGBT+ učitelé mluvili o svých vlastních zkušenostech? Mnozí z nás vidí školství v Nizozemsku jako příklad toho, že je to možné, je to skutečně pravda?

– Intersekcionalita mezi právy LGBT+ a žen (realita Polska)
Žijeme v době, kdy jsou nám odebírána základní lidská práva, jako je tomu v případě zákazu potratů v Polsku nebo v USA. Co můžeme jako LGBT+ komunita udělat pro podporu žen? Jak můžeme být silnější, efektivnější a mocnější v našem každodenním boji?

Je nutné se registrovat: forms.gle/NZ9zLd17ygKYch6v6 

Kompletní program Prague Pride festivalu: festival.praguepride.com

—–

Pride Conference is part of the Prague Pride 2022 festival and focuses on human rights in regions of Central and Eastern Europe. We welcome LGBT+ activists, collectives and allies from the CEE region and beyond to share experience and discuss topical issues. The conference capacity is about 80-100 people and working language is English. Participation at the conference is free and the speakers include Klara Laurencikova (Government Commissioner for Human Rights), Julia Maciocha (Chairperson of Warsaw Pride), Alfonso Pantisano (LSVD, Germany), Daniyar Sabitov (Journalist from Kazachstan), Thijs de Greeff (Diversity & Inclusion Specialist, COC Amsterdam) and many many others.


Pride Conference focuses on the following topics:

– Is Europe Still a Safe Space for LGBT+ people?
How is life for LGBT+ people in the different countries of Central and Eastern Europe? Is it just full of challenges or are there any positive changes in European societies? How is the worsening political situation with conservative and right-wing political parties gaining more power influencing that? Is Europe still a safe space for us where we can live full happy lives?

– LGBT+ People Seeking Asylum in Europe (Experience of Germany and the Czech Republic)
We have been witnessing a constant flow of migrants from different regions to Europe in the last 10 years. Very often they headed to Germany since it is one of the richest, diverse and most-welcoming countries of Europe. What strategies Germany has with integration of thousands of new citizens, and how specific is it for LGBT+ people? And how are LGBT+ migrants treated in less-welcoming countries as is the Czech Republic?

– How to Start a Pride Event in Your Town?
Would you like to organize Pride in your town or village? Come and join us at an intensive workshop where you can learn from LGBT+ Pride organizers who will share their best and worst practices.

– Inclusive Education and LGBT+ Issues (Inspiration from the Netherlands)
Can you imagine that you are free to be your true-self throughout the whole educational system? Can you imagine that from kindergarten to university, teachers are able to create such an open atmosphere where it is possible for kids to come out, for LGBT+ parents to be openly partners, or for LGBT+ teachers to talk about their own experience? Many of us see education in the Netherlands as an example that it is possible, is it really true?

– Intersectionality between LGBT+ and Women Rights (Reality of Poland)
We live in the time where basic human rights are being taken away from us, as is the case with abortion ban in Poland or USA. What can we do as LGBT+ community to support women? How can we be stronger, more effective and powerful in our everyday struggles?

Registration required: forms.gle/NZ9zLd17ygKYch6v6 

General overview about English-friendly Prague Pride program: festival.praguepride.com/en/